#ThyssenKrupp-Ast: servizio Tg1 dopo firma ipotesi di accordo